Článek 1. Uplatňování a vymáhání těchto podmínek

Tyto podmínky platí pro každou nabídku a každou smlouvu uzavřenou mezi společností Colson Europe B.V. (společnost s ručením omezeným) se sídlem ve Veenendaalu v Nizozemsku a kupujícím, pokud byly dodány kupujícímu nejpozději v době uzavření smlouvy a strany se nezměnily výslovným písemným prohlášením v celý nebo část jejich obsahu. Ústní dohody a ujednání jsou pro strany závazné, pouze pokud jsou následně písemně potvrzeny.

Článek 2. Nabídky

Jakékoli nabídky společnosti Colson, ústně nebo písemně, nejsou závazné a vedou pouze k výzvě k uzavření smlouvy. Informace o nabízených produktech, které vyplývají z modelů, vzorků, katalogů, brožur, technické dokumentace, reklam a ceníků, jsou poskytovány pouze pro informační účely. Všechny uvedené údaje nejsou závazné, pokud nejsou jednoznačně součástí neodvolatelné nabídky. Ceny uvedené v nabídce nezahrnují DPH, není-li uvedeno jinak.

Článek 3. Dodání

    V případě, že byla jako dodací podmínka dohodnuta jedna z „Incoterms“, použijí se Incoterms platné ke dni uzavření smlouvy. Dodací podmínky jsou dohodnuty pokaždé mezi Colson a kupujícím.
    Kupující je povinen vyzvednout nakoupené zboží v době dodání nebo kdy mu bude toto zboží v souladu se smlouvou k dispozici. V případě, že kupující odmítne převzít dodávku nebo neposkytne informace nebo pokyny nezbytné pro účely dodání, bude zboží uloženo na riziko kupujícího. V takovém případě bude kupující muset uhradit veškeré dodatečné náklady, což znamená alespoň náklady na skladování.
    Při objednávání produktů, které nejsou součástí standardního výrobního programu Colson, může Colson snížit nebo zvýšit dohodnuté množství maximálně o 10%.
    Colson si vyhrazuje právo zaslat zboží na dobírku.
    Po obdržení zásilky v přítomnosti přepravního agenta (kurýr, přepravní společnost) zkontrolujte jeho stav a obsah. Pokud se zjistí nějaké nesrovnalosti, například poškozené nebo drcené obaly, které vedly k poškození obsahu zásilky, které vznikly při přepravě – vystavte protokol o poškození za přítomnosti přepravce včetně poškození v něm, protokol by měl být podepsán doručovatelem (doporučujeme také vyhotovení dokumentace ve formě fotografií) ilustrující poškození. Správně vyplněný protokol o poškození (který je povinen nést každý doručovatel) spolu s fotografickou dokumentací je jediným základem pro reklamaci vad během přepravy.

Článek 4. Dodací lhůta

Přijato Colsonem. Dohodnuté dodací datum není datum plnění ve smyslu občanského zákoníku, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě výrazného zpoždění dodávky je kupující povinen požádat společnost Colson o splnění plnění, přičemž upozorní, že Colson objednávku nedokončil.

Článek 5. Částečné dodání

Colson může dodávat prodané zboží v dávkách. To neplatí, pokud částečné dodání nemá významnou hodnotu. Pokud je zboží dodáváno v dávkách, může společnost Colson fakturovat každou dodávkovou dávku samostatně.

Článek 6. Technické požadavky atd.

Colson odpovídá za zajištění toho, aby zboží, které má být dodáno, splňovalo technické požadavky a normy stanovené zákony nebo předpisy země, v níž má být použit, za předpokladu, že kupující tyto záležitosti jasně písemně uvede před uzavřením kupní smlouvy. Obdobně musí ostatní kupující před uzavřením kupní smlouvy jasně písemně definovat jiné technické požadavky oznámené kupujícím na zboží, které má být dodáno a které se odchyluje od běžných norem.

Článek 7. Změny zboží, které má být dodáno

Colson má právo dodávat zboží, které se liší od toho, co bylo dohodnuto v případě, že se týká oprav / změn zboží, které má být dodáno, balení nebo dokumentace odpovídající zboží, které musí splňovat platné právní požadavky nebo případně jedná se o drobné záplaty na zboží, které je vylepšuje. 

 

Článek 8. Ukončení smlouvy s okamžitou účinností

1.Všechny nároky společnosti Colson vůči kupujícímu jsou okamžitě splatné v následujících případech:

– je-li po uzavření smlouvy Colson informován, že kupující nesplní své povinnosti;

– pokud společnost Colson požadovala, aby kupující poskytl jistotu řádného plnění závazků v době uzavření smlouvy a že tato jistota nebyla poskytnuta nebo je nedostatečná.

Ve výše uvedených případech má společnost Colson právo pozastavit další plnění smlouvy nebo ukončit smlouvu s okamžitým účinkem, aniž by jakékoli z těchto akcí ovlivnilo právo společnosti Colson na náhradu škody.

2. V případě okolností týkajících se osob a / nebo materiálu, které společnost Colson používá k plnění smlouvy, jejichž povaha znemožňuje plnění smlouvy nemožné, obtížné a / nebo tak drahé, že již není možné přiměřeně vyžadovat úplné plnění smlouvy, má Colson právo vypovědět smlouvu s okamžitou účinností.

Článek 9. Záruky

1. Colson se zavazuje opravit nebo vyměnit výrobky bez vad, dodaných výrobků nebo jejich částí, které nejsou vhodné pro použití v souvislosti s konstrukčními a technologickými vadami výrobku, za předpokladu, že takové nepoužitelné zboží, nebo jeho části jsou vráceny společnosti Colson na náklady kupujícího k další prohlídce, opravě nebo výměně nejpozději do jednoho roku od data prodeje.

Společnost Colson proto není povinna platit žádnou jinou náhradu škody ve formě ztráty nebo ušlého zisku způsobené údajnou zbytečností dodaného zboží. Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené vnějšími činnostmi, nesprávnou montáží, nesprávnou údržbou, opětovným nabitím, nesprávným mazáním, běžným opotřebením, nesprávným výběrem produktu nebo jinými okolnostmi, které společnost Colson nemůže ovlivnit.

2. Kupující musí co nejdříve písemně oznámit společnosti Colson do čtrnácti dnů od doručení, že zboží je nepoužitelné, jak je uvedeno v odstavci 1 tohoto článku, z důvodů na nichž je taková aplikace založena. Pokud existují důvody předpokládat, že škoda mohla být způsobena výše uvedenou nemožností použití, musí být reklamace neprodleně nahlášena společnosti Colson.

3. Colson nezaručuje, že dodané zboží je vhodné pro účely, pro které jej chce kupující používat, a to i v případě, že byl o tom společnosti Colson informován, není-li v samostatné písemné dohodě s kupujícím uvedeno jinak. Technická rada je poskytována podle našich nejlepších znalostí, ale Colson za ni nenese odpovědnost.

4. Zboží nebo jeho části, které jsou zasílány společnosti Colson za účelem výměny za nové, se v okamžiku dodání nového zboží stávají výhradním vlastnictvím společnosti Colson. 

 

Článek 10. Výhradní vlastnictví

1. Zboží dodané společností Colson zůstává jeho majetkem, dokud kupující nesplní všechny níže uvedené povinnosti vyplývající ze všech kupních smluv uzavřených se společností Colson:

– vzájemné závazky týkající se dodaného nebo dodaného zboží,
– vzájemné závazky týkající se služeb poskytovaných Colsonem nebo poskytovaných Colsonem v souvislosti s kupní smlouvou (smlouvami),
– jakékoli jiné nároky vyplývající z toho, že kupující nesplnil jednu nebo více kupních smluv.

2. Zboží dodané společností Colson, na které se vztahuje odstavec 1 tohoto článku, týkající se výhrady vlastnictví, lze prodávat pouze v běžném obchodním styku. Ve zbývající části nemá kupující právo na zastavení nebo uložení jiného práva na zboží.

3. Pokud si kupující neplní své povinnosti nebo se Colson může mít vážné důvody obávat, že tak neučiní, má Colson právo v rámci výhrady vlastnictví uvedené v odstavci 1 tohoto článku vyzvednout dodané zboží od kupujícího nebo jiné strany vlastnící toto zboží jménem kupujícího. Kupující je povinen zajistit v této oblasti plnou součinnost, s výhradou smluvní pokuty 10% za den částky faktury, která má být zaplacena.

4. Pokud třetí strany reklamují zboží dodané na základě výše uvedené výhrady titulu, je kupující povinen co nejdříve informovat společnost Colson.

5. Kupující je povinen na první žádost společnosti Colson:

– pojistit a pokračovat v pojištění zboží dodaného na základě titulu reklamace proti požáru, výbuchu, poškození způsobenému vodou a proti krádeži a poskytnout společnosti Colson pojistnou smlouvu;

– vyrobit v souladu s občanským zákoníkem, převod veškerých nároků kupujícího na pojistitele za dodané zboží podléhající vlastnickému právu společnosti Colson;

– vyrobit v souladu s občanským zákoníkem, převod veškerých pohledávek, které má kupující vůči svým klientům po prodeji zboží dodaného společností Colson v rámci nároku na titul, na společnost Colson;

– označit zboží dodané s výhradou vlastnictví jako výhradní vlastnictví společnosti Colson; zajistit spolupráci všemi dalšími způsoby a v rozsahu, v jakém má společnost Colson v úmyslu přijmout, aby chránila svůj titul k tomuto zboží, pokud to nebrání kupujícímu v běžném podnikání.

6. Rovněž v případě, že kupující včas uplatní nárok, na který se vztahuje záruka, zůstává jeho závazek zaplatit fakturu a dodání objednaného zboží v platnosti. Zboží lze vrátit společnosti Colson pouze s předchozím písemným souhlasem.

Článek 11. Ceny

I když se Colson dohodne s kupujícím na ceně, vyhrazuje si právo upravit tuto cenu až do dodání v souladu s obecným ceníkem platným v den dodání. Překročí-li zvýšení procentního podílu zvýšení 12měsíčního indexu dováženého zboží + 3 – zveřejněné nizozemskou CBS, tabulka 3.3.2 / 3558.700 (poslední zveřejnění) – kupující má právo smlouvu vypovědět. 

Článek 12. Balení

1. Způsob balení určuje společnost Colson. Jakákoli odchylka v balení na žádost kupujícího podléhá zvláštnímu poplatku. Obalový materiál není odebrán zpět, s výjimkou vratných nádob.

2. Kupující je povinen vrátit vratné kontejnery do 30 dnů od data vystavení faktury, prázdné a v dobrém stavu. Pokud kupující nesplní své povinnosti týkající se kontejnerů, je povinen nést veškeré související náklady. Tyto náklady zahrnují, ale nejsou omezeny, náklady na dopravu a náklady na výměnu, opravu nebo čištění.

3. Pokud kupující nevrátí vratné kontejnery ve stanovené lhůtě, má společnost Colson po písemném předvolání kupujícího a oznámení opatření, která přijme, právo na zakoupení náhradních nádob a naúčtování nákladů kupujícímu.

Článek 13. Platba

1. V případě ukončení smlouvy s okamžitým účinkem, bankrotu nebo pozastavení plateb kupujícího jsou všechny jeho závazky okamžitě splatné. Platby se provádějí bez jakýchkoli slev nebo srážek.

2. Platby provedené kupujícím se považují za zaplacené zaprvé proti úrokům a nákladům splatným a za druhé za poslední splatné faktury.

 

Článek 14. Výběr poplatků 
 
1. Pokud kupující nesplní své povinnosti nebo nesplní některou povinnost, budou mu naúčtovány veškeré přiměřené mimosoudní náklady na vypořádání. Minimální závazek kupujícího bude:

 

za část přesahující částku do CZK 50000 ,- 15 %
za část přesahující částku do CZK 100000 ,- 10 %
za část přesahující částku do CZK 200 000,- 8 %
za část přesahující částku do CZK 1 000 000,- 5 %
za část přesahující částku do CZK 3 %

 

Pokud Colson prokáže, že byly nutné vyšší náklady, budou tyto náklady hrazeny náhradou.

2. Kupující je povinen uhradit společnosti Colson veškeré soudní a právní náklady vzniklé společnosti Colson ve všech případech, pokud nejsou nepřiměřeně vysoké. Tato povinnost platí pouze v případě, že společnost Colson a kupující zahájí soudní řízení týkající se smlouvy, na kterou se vztahují tyto všeobecné podmínky, a soud vydá rozhodnutí proti kupujícímu, zcela nebo z větší části.

Článek 15. Odpovědnost

Colson odpovídá kupujícímu pouze v následujících případech:

1. Na škody způsobené vadami dodaného zboží se vztahuje pouze odpovědnost stanovená v článku 9 těchto podmínek.
2. Společnost Colson je dále odpovědná za škodu v případě škody způsobené úmyslným jednáním nebo v důsledku závažné viny společnosti Colson nebo jejích vedoucích pracovníků.

3. Za žádných okolností nenese společnost Colson odpovědnost za nepřímé škody způsobené parametry a vlastnostmi dodaného zboží způsobujícími poškození.

4. V případě, že je Colson považována za stranu příslušnou příslušným soudem, a to i přes to, že je uvedený v odstavcích 2 a 3 tohoto článku, odpovědnou stranou, je tato odpovědnost omezena na částku platby, která má být provedena na základě pojištění společnosti Colson, v pokud je tato odpovědnost kryta jeho pojištěním.

5. Pokud pojištění v žádném případě nepokrývá škody nebo nepostačuje k náhradě škody, je odpovědnost společnosti Colson za doplňkovou službu omezena na hodnotu faktury za dodané zboží.

6. V případě, že je vůči společnosti Colson vůči třetím osobám uložena odpovědnost za produkt, je kupující povinen poskytnout společnosti Colson odškodnění ve stejném rozsahu, v jakém je odpovědnost společnosti Colson v této věci omezena v souladu s předchozími odstavci.

Článek 16. Vyšší moc

1. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které brání splnění závazku a které nebyly způsobeny společností Colson. Rozumíme také vyšší moci (v případě a v rozsahu, v jakém tyto okolnosti brání plnění smlouvy nebo je příliš ztěžují): stávky v jiných společnostech než společnosti Colson, nelegální stávky nebo politické stávky ve společnosti Colson; celkový nedostatek surovin a jiného zboží nebo služeb nezbytných k výrobě dohodnutých produktů; nepředvídatelná stagnace ve spolupráci se subdodavateli nebo jinými třetími stranami, na nichž závisí společnost Colson, a obecné problémy s dopravou.

2. Colson má také právo uplatnit nárok týkající se vyšší moci, pokud nastanou okolnosti, které brání pokračujícímu plnění smlouvy po dni, ke kterému má Colson splnit své povinnosti.

3. Během události vyšší moci jsou dodávky společnosti Colson a další závazky pozastaveny. Pokud doba, kterou Colson nemůže z důvodu vyšší moci splnit své závazky, přesáhne šest měsíců, má každá strana právo ukončit smlouvu s okamžitým účinkem, aniž by byla povinna vyplatit náhradu.

4. Pokud v době vyšší moci Colson již částečně splnil své povinnosti nebo je může částečně splnit, má Colson právo fakturovat části již dodané nebo za část, která může být dodána samostatně, a kupující je povinen zaplatit stejnou fakturu jako u samostatné dohody. To však neplatí, pokud již dodaná část nebo část, která má být dodána, nemají významnou hodnotu.

Článek 17. Řešení sporů

Odchylně od pravidel občanskoprávní příslušnosti se Colson a kupující tímto zavazují, že veškeré spory mezi kupujícím a Colson budou řešeny soudem příslušným pro sídlo společnosti Colson. Colson si však vyhrazuje právo žalovat kupujícího u soudu v souladu s platným mezinárodním právem nebo smlouvou.

Článek 18. Rozhodné právo

Dohody uzavřené mezi Colsonem a kupujícím podléhají českému právu.

Článek 19. Změna podmínek

Colson má právo tyto podmínky změnit. Tyto změny vstupují v platnost po oznámení. Colson okamžitě zašle kupujícímu upravené podmínky. Není-li čas vstupu v platnost stanoven, budou změny platit pro kupujícího od okamžiku, kdy bude oznámen. 

 

Aktualizace Všeobecných podmínek spolupráce 29.10.2019